Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Toplum Sözleşmesi (Jean-Jacques Rousseau)

Rousseau'nun bu eseri modern devlet yönetiminin ilkelerine ilk olarak yer veren en önemli eser olma özelliğini korumaktadır.  Bu kitabında Rousseasu, topluma düzen açısından yaklaşarak insanın doğal yaşama durumundan çıktıktan sonra düzenli bir toplumla yaşama gereksinimi olduğunu ve bunun da ancak toplum sözleşmesi ile sağlanabileceğini belirtir...

Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri (Emile Durkheim)

Dinin kaynağına ulaşmaya çalıştığı bu çalışmasında Durkheim, bu amacını gerçekleştirmek için Avustralya kabilelerini seçmektedir. Çünkü dinin kaynağını teşkil ettiğini düşündüğü totemciliğin en elverişli koşullarının burada bulunduğunu iddia etmektedir. Dinin en ilkel biçimini tarif ederken şu iki koşullu ortaya koya...

Din Sosyolojisi (Hans Freyer)

Hans Freyer Joachim Wach’ın” Din Sosyolojisine Giriş”  adlı eserini ithaf ettiği önemli bir sosoyologdur.  Özellikle bir gerçeklik olarak toplumbilimi bağlamında Sosyolojiye önemli katkıları bulunmış bir sosyologdur. 1950’li yıllarda bir müddet Ankara Üniversitesi’nde çalışmıştır. Bu süre zarfında verdiği sosyol...

Modernliğin Sonuçları (Anthony Giddens)

Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları adlı kitabında modernlik kavramı üzerinde durur.  Lyotard’ın dile getirdiği şekliyle postmodern durumu rededden Giddens, modernliğin ileri safhası anlamında postmodern kavramının kullanılabileceğini ve bunun modern sonrası değil olsa olsa modernliğin radikalleşmesi ve evrenselleşmesi olabileceği tezini ileri sürer. Modernliğin bu...

Almanya'da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

Türklerin yaklaşık yarım asır önce başlayan Almanya’ya iş göçüserüvenleri, süreç içerisinde yeni sosyokültürel boyutlar kazanarakdevam eden bir olgu mahiyetindedir. Bu olgu, sosyal bilim çalışmalarındakısmen paradigmatik yaklaşımların da devreye girdiği pek çok araştırma ve incelemenin konusu olmuştur. Sö...

Postmodern Durum (Jean François Lyotard)

Françouis Lyotard epistemoloji üzerine kurulu modern çağın eleştirisini bu kitabında yine epistemolojik perspektiften yapıyor.  Telematik ve sibernetikteki gelişmelere işaret eden Lyotard, bunun sonucu olarak bilginin de enformasyon niceliklerinin değiştiğini ve netice itibariyle bilginin de alınır satılır bir meta haline dönüştüğünü ve daha da d...

Teodisenin Sosyolojisi

Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adalletkonusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temeldedinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bumakalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır.Bu bağlamda Weber ve Berger’in t...

İntihar (Emile Durkheim)

Emile Durkheim İntihar adlı yapıtında intihar olgusunun toplumsal nedenlerden kaynaklandığı tezini öne sürer. Yazarın 39 yaşında yazdığı bu eser ilk başlarda pek fazla ilgi görmemiş, ancak ileriki yıllarda büyük bir ilgi odağı olmayı başarmıştır. Yazar ilk olarak “intihar” kavramı üzerinde durur. Ancak bunu yaparken şu hususu vurgulayarak g...

Toplumsal Değişme Kuramları

Toplumsal değişme toplumu oluşturan unsurların ve buna bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde değişikliğe uğramasıdır. Toplumların kalkınması, gerilemesi ya da gelişmesi gibi olgular toplumsal değişme kavramıyla ifade edilir. Tüm bunlar sosyal değişme olmakla birlikte toplumsal değişme mutlak anlamda toplumun gerilemesi ya da gelişmesi anlamına gelmemektedir. Ç&uu...

Talcott Parsons ve Yapısal Fonksiyonalizm Kuramı

Çağdaş sosyologlardan Talcott Parsons 1902 yılında ilahiyatçı ama bir o kadar entelektüel bir bakan ve liberal bir annenin çocuğu olarak Amerika’nın Colorado kentinde doğdu. 1925 yılına kadar Amherst kolejinde Felsefe ve Ekonomi okudu. 1926 yılında London School of Economics’e kayıt oldu. Bu okulda onun sosyolojisini etkileyecek olan ünlü antropol...

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (Max Weber)

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabında  Max Weber, kapitalizmin asıl nedeni olarak Protestanlık mezhebinden devşirilen ruhta yattığını iddia etmektedir. Bu iddiasını temellendirirken Almanya’nın sosyal sınıfların analizini istatistiklerin de desteğiyle ortaya koyar. Ve bu noktada reformasyonun kilisenin insan yaşamı üzerindeki egemenlik biçimi yerine başka bir eg...

 

 

 

Yeni Sayfa 1